Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

BÁO CÁO BAN THANH TRA NHÂN DÂN 2010

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 BÁO CÁO BAN THANH TRA NHÂN DÂN 2010 on Tue Jan 18, 2011 4:07 pm

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
COÂNG ÑOAØN CUÏC Y TEÁ GTVT
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
COÂNG ÑOAØN BEÄNH VIEÄN GTVT
THAÙP CHAØM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


Soá: /BC-TTND
Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy 23 thaùng 01 naêm 2011

BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT
Hoaït ñoäng Ban Thanh tra Nhaân daân naêm 2010
I. Ñaëc ñieåm, tình hình Ban thanh tra nhaân daân nhieäm kyø:

- Ban TTND ñöôïc coâng nhaän taïi Quyeát ñònh soá 50/QÑ-CÑBV ngaøy 02/02/2010 cuûa Chuû tòch Coâng ñoaøn beänh vieän GTVT Thaùp Chaøm.

- Cô caáu Ban TTND goàm 03 ñ/c: 01 Tröôûng ban vaø 02 uyû vieân.

Sau khi ñöôïc kieän toaøn Ban TTND ñaõ caên cöù nhieäm vuï, quyeàn haïn ñeå tieán haønh laøm vieäc döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa BCH Coâng ñoaøn nhaèm ñaûm baûo daân chuû, kyû cöông trong Beänh vieän.

II. Keát quaû thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Ban TTND naêm 2010:

1. Giaùm saùt vieäc thöïc hieän chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc:

Ban laõnh ñaïo Beänh vieän trong naêm qua ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï giaùo duïc tö töôûng Chính trò, Phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc ñaày ñuû, kòp thôøi ñeán töøng caùn boä, vieân chöùc trong Beänh vieän. Trieån khai ñaày ñuû, kòp thôøi keá hoaïch, nhieäm vuï ñeå caùn boä, vieân chöùc Beänh vieän thöïc hieän.

2. Giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy cheá trong Beänh vieän:

Thöïc hieän yeâu caàu daân chuû hoùa trong Beänh vieän, thöïc hieän söï ñoåi môùi trong coâng taùc khaùm chöõa beänh, BCH Coâng ñoaøn phoái hôïp cuøng Chính quyeàn toå chöùc cho caùn boä, vieân chöùc xaây döïng caùc quy cheá hoaït ñoäng, ñoàng thôøi thoâng qua caùc quy cheá ñeå 100% caùn boä, vieân chöùc thaûo luaän vaø ñöa vaøo Nghò quyeát thöïc hieän nghieâm tuùc, coù hieäu quaû.

3. Giaùm saùt vieäc thöïc hieän Nghò Quyeát Hoäi nghò CB-VC ñaõ ñeà ra:

Nghò quyeát Hoäi nghò cuûa Beänh vieän trong naêm ñöôïc ñeà ra döïa theo keá hoaïch chæ tieâu ñöôïc giao vaø ñöôïc bieåu quyeát thoáng nhaát thöïc hieän trong Hoäi nghò caùn boä, vieân chöùc theo nguyeân taéc taäp trung, daân chuû.

Caùc chöông trình haønh ñoäng, caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø nghieâm tuùc trong caû naêm.

4. Giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch cuûa ngöôøi lao ñoäng:

Trong naêm qua, ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa BCH Coâng ñoaøn vaø Chính quyeàn, Ban TTND ñaõ thöôøng xuyeân theo doõi, naém baét caùc thoâng tin veà vieäc thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch, ngöôøi lao ñoäng ñöôïc chi traû kòp thôøi, ñaày ñuû tieàn löông, tieàn thöôûng theo quy ñònh.

Giaûi quyeát kòp thôøi caùc cheá ñoä oám ñau, thai saûn, haäu saûn.

Ñaõ giaûi quyeát naâng löông haøng naêm theo quy ñònh.

Vieäc thu chi caùc nguoàn taøi chính trong Beänh vieän ñeàu ñaûm baûo ñuùng quy ñònh, ñuùng muïc ñích vaø khoâng phaùt hieän coù söï vi phaïm nguyeân taéc taøi chính trong Beänh vieän.

5. Keát luaän cuûa Ban TTND:

Qua quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Ban TTND trong naêm 2010, Ban TTND nhaän thaáy raèng:

Taát caû caùn boä, vieân chöùc ñeàu khoâng coù sai phaïm trong vieäc thöïc hieän caùc quy cheá vaø Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò caùn boä vieân chöùc ñeà ra.

Khoâng coù sai phaïm trong vieäc thöïc hieän caùc cheá ñoä taøi chính, vieäc thöïc hieän thu chi taøi chính ñaûm baûo, thöïc hieän toát caùc cheá ñoä chính saùch.

Trong naêm qua, Ban TTND khoâng nhaän ñöôïc ñôn thö khieáu toá, khieáu naïi trong caùc toå chöùc cuûa Beänh vieän, cuûa beänh nhaân, ngöôøi nhaø beänh nhaân yeâu caàu Ban TTND laøm vieäc.

III. Keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa Ban TTND naêm 2011:

Phaùt huy vai troø, traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø nghóa vuï cuûa Ban TTND nhaèm ñaûm baûo kyû cöông, nguyeân taéc trong Beänh vieän vaø moïi quyeàn lôïi cuûa Caùn boä, vieân chöùc.

Taïo ñieàu kieän cho moïi toå chöùc trong Beänh vieän hoaøn thaønh toát nhieäm vuï naêm 2011 vaø giöõ vöõng caùc thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc trong naêm 2010, Ban TTND döï thaûo keá hoaïch hoaït ñoäng naêm 2011 nhö sau:

1. Tieáp tuïc kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän chuû tröông chính saùch Phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñoái vôùi caùc toå chöùc trong Beänh vieän.

2. Tieáp tuïc kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy cheá vaø Nghò quyeát maø Hoäi nghò Caùn boä vieân chöùc naêm 2011 ñaõ ñeà ra ñoái vôùi caùc toå chöùc vaø caù nhaân trong Beänh vieän.

Ñaëc bieät chuù troïng phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt chaët cheõ vieäc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng choáng tieâu cöïc, tham nhuõng, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, daân chuû… ñoái vôùi caùc khoa phoøng vaø töøng caù nhaân trong Beänh vieän.

3. Tieáp tuïc giaùm saùt vieäc thöïc hieän cheá ñoä chính saùch cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø hoaït ñoäng taøi chính trong Beänh vieän.

4. Theo doõi vaø naém baét kòp thôøi caùc thoâng tin caàn thieát trong coâng taùc giaùm saùt. Thöïc hieän ñaày ñuû, nghieâm tuùc söï chæ ñaïo cuûa BCH Coâng ñoaøn, giaûi quyeát kòp thôøi caùc ñôn thö khieáu naïi, toá caùo theo ñuùng thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm quyeàn haïn. Ñaûm baûo daân chuû – kyû cöông – tình thöông – traùch nhieäm trong Beänh vieän, nhaèm muïc ñích phaùt trieån Beänh vieän caû veà chaát vaø löôïng theo phöông höôùng hoaït ñoäng naêm 2011.


TM. BCH COÂNG ÑOAØN
CHUÛ TÒCH

Voõ Thanh Tuøng
TM. BAN TTND
TRÖÔÛNG BAN

Ñaëng Thò Ngoïc Haø

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết