Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÔNG ĐOÀN

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÔNG ĐOÀN on Fri Jan 21, 2011 8:42 am

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
COÂNG ÑOAØN CUÏC Y TEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
COÂNG ÑOAØN BEÄNH VIEÄN GTVT THAÙP CHAØM

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùcSoá: /QC-CÑBV Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy thaùng naêm 2011

QUY CHEÁ
LAØM VIEÄC CUÛA BAN CHAÁP HAØNH COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ
BEÄNH VIEÄN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI THAÙP CHAØM
- Caên cöù Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam;

- Caên cöù Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Coâng ñoaøn Cuïc Y teá Giao thoâng Vaän taûi laàn thöù XXVI veà nhieäm vuï cuûa Coâng ñoaøn nhieäm kyø 2008-2013;

- Caên cöù Quyeát ñònh soá 20/QÑ-CÑC ngaøy 02 thaùng 4 naêm 2009 cuûa Chuû tòch Coâng ñoaøn Cuïc Y teá Giao thoâng Vaän taûi veà vieäc coâng nhaän Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm khoaù XVIII, nhieäm kyø 2009 – 2011;

- Nhaèm ñoåi môùi phöông phaùp laõnh ñaïo, cheá ñoä laøm vieäc, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa taäp theå vaø BCH Coâng ñoaøn Beänh vieän GTVT Thaùp Chaøm khoaù XVIII, nhieäm kyø 2009-2011;

Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän GTVT Thaùp Chaøm thoáng nhaát thoâng qua Quy cheá laøm vieäc goàm caùc noäi dung sau:

I- NHIỆM VUÏ, QUYỀN HẠN CỦA BCH COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ
BEÄNH VIEÄN GTVT THAÙP CHAØM


BCH Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän GTVT Thaùp Chaøm chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Coâng ñoaøn caáp treân Cuïc Y teá GTVT, coù nhieäm vuï, quyeàn haïn chuû yeáu sau:

1. Nghieân cöùu, cuï theå hoaù vaø toå chöùc chæ ñaïo thöïc hieän caùc Chæ thò, Nghò quyeát, Chuû tröông, Ñöôøng loái cuûa Ñaûng, chính saùch Phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, Nghò quyeát Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn caáp treân Cuïc y teá GTVT ñeán töøng toå Coâng ñoaøn vaø ñoaøn vieân Coâng ñoaøn.

2. Ñaïi dieän, baûo veä caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa CBVC-LÑ trong Beänh vieän. Tham gia vôùi Chính quyeàn xaây döïng quy hoaïch, keá hoaïch, cô cheá chính saùch quaûn lyù vaø phaùt trieån Beänh vieän, giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän Phaùp luaät veà lao ñoäng, thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå, hôïp ñoàng lao ñoäng, chính saùch BHXH, BHYT, BHLÑ…tuyeân truyeàn, giaùo duïc, vaän ñoäng CNVC-LÑ thöïc hieän toát caùc Luaät phaùp, cheá ñoä chính saùch, noäi quy, quy cheá Beänh vieän…

3. Toå chöùc thöïc hieän muïc tieâu hoaït ñoäng Coâng ñoaøn khoaù XVIII, nhieäm kyø 2009-2011 veà vieäc laøm, ñôøi soáng, daân chuû, coâng baèng trong CNVC-LÑ, tieáp tuïc ñoåi môùi hoaït ñoäng Coâng ñoaøn, xaây döïng ñoäi nguõ CNVC-LÑ vöõng maïnh, goùp phaàn xaây döïng thöông hieäu Beänh vieän ngaøy caøng uy tín, phaùt trieån cuõng nhö Coâng ñoaøn cô sôû vöõng maïnh.

4. Chuaån bò noäi dung vaø quyeát ñònh thôøi gian caùc cuoäc hoïp cuûa BCH Coâng ñoaøn, Coâng ñoaøn môû roäng hoaëc toaøn theå Ñoaøn vieân Coâng ñoaøn.

5. Chuû tòch Coâng ñoaøn laø ngöôøi chòu traùch nhieäm toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn tröôùc Coâng ñoaøn caáp treân Cuïc Y teá GTVT.

Phoù Chuû tòch Coâng ñoaøn laø ngöôøi giuùp vieäc Chuû tòch, ñöôïc Chuû tòch phaân coâng chæ ñaïo moät soá lónh vöïc coâng taùc cuûa Coâng ñoaøn.

Caùc thaønh vieân trong BCH Coâng ñoaøn ñöôïc giao nhieäm vuï phuï traùch moät soá maët coâng taùc vaø moät soá toå Coâng ñoaøn, coù traùch nhieäm höôùng daãn, kieåm tra, ñoân ñoác caùc maët hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn. Ñònh kyø baùo caùo phaûn aùnh tình hình CNVC-LÑ vaø hoaït ñoäng Coâng ñoaøn thuoäc lónh vöïc vaø toå Coâng ñoaøn ñöôïc phaân coâng phuï traùch. Phaûi hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng.

II- NGUYEÂN TAÉC LAØM VIEÄC, CHEÁ ÑOÄ SINH HOAÏT CUÛA BCH COÂNG ÑOAØN

BCH Coâng ñoaøn laøm vieäc theo nguyeân taéc taäp trung daân chuû, taäp theå laõnh ñaïo, caù nhaân phuï traùch, thieåu soá phuïc tuøng ña soá, caáp döôùi phuïc tuøng caáp treân, ñeà cao töï pheâ bình vaø pheâ bình, taêng cöôøng söï ñoaøn keát thoáng nhaát trong BCH Coâng ñoaøn.

1. Chæ ñaïo, kieåm tra Coâng ñoaøn Coâng ñoaøn caùc toå vieäc thöïc hieän chöùc naêng, nhieäm vuï theo quy ñònh cuûa ñieàu leä Coâng ñoaøn.

2. Xaây döïng vaø thöïc hieän chöông trình coâng taùc vaø quy cheá phoái hôïp vôùi chính quyeàn.

3. Quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Coâng ñoaøn caáp treân Cuïc Y teá GTVT veà caùc hoaït ñoäng taøi chính cuûa Coâng ñoaøn.

4. Cheá ñoä sinh hoaït:

- Coâng ñoaøn môû roäng hoïp thöôøng kyø 1 thaùng 1 laàn.

- Toå Coâng ñoaøn hoïp thöôøng kyø thaùng 1 thaùng 1 laàn, coù nhaän xeùt ñaùnh giaù bình xeùt ABC töøng thaùng vaø keá hoaïch coâng taùc töøng quyù.

Ngoaøi ra Chuû tòch Coâng ñoaøn seõ quyeát ñònh caùc cuoäc hoïp ñoät xuaát.

III- ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

1. Quy cheá naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù ban haønh, moïi quy ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi Quy cheá naøy ñeàu baõi boû.

2. Quy cheá naøy laø cô sôû ñeå caùc toå Coâng ñoaøn vaän duïng xaây döïng caùc maët hoaït ñoäng vaø laøm vieäc cuûa caùc toå Coâng ñoaøn.

3. Trong quaù trình thöïc hieän coù ñieåm naøo chöa phuø hôïp, ñeà nghò caùc ñoaøn vieân Coâng ñoaøn phaûn aùnh veà BCH Coâng ñoaøn ñeå toång hôïp, nghieân cöùu boå sung, söûa ñoåi cho phuø hôïp.

Nôi nhaän: TM. BCH COÂNG ÑOAØN

- Coâng ñoaøn Cuïc Y teá GTVT (b/c), CHUÛ TÒCH

- Giaùm ñoác (b/c)

- Caùc toå Coâng ñoaøn,

- Löu CÑ.


COÂNG ÑOAØN CUÏC Y TEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
COÂNG ÑOAØN CS BEÄNH VIEÄN GTVT
THAÙP CHAØM

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùcSoá: /QC-CÑBV Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy thaùng naêm 2009

QUY CHEÁ
PHOÁI HÔÏP LAØM VIEÄC GIÖÕA CHÍNH QUYEÀN VAØ COÂNG ÑOAØN
BEÄNH VIEÄN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI THAÙP CHAØM
Ñeå taêng cöôøng söï phoái hôïp laøm vieäc giöõa Chính quyeàn vaø Coâng ñoaøn Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm.

BCH Coâng ñoaøn Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm ban haønh Quy cheá veà moái quan heä coâng taùc caùc caáp Chính quyeàn vaø Coâng ñoaøn nhö sau:

CHÖÔNG I
NGUYEÂN TAÉC CHUNG


Ñieàu 1: Moái quan heä giöõa Chính quyeàn vaø Coâng ñoaøn döïa treân cô sôû Coâng ñoaøn laø toå chöùc chính trò xaõ hoäi cuûa giai caáp coâng nhaân vaø ngöôøi lao ñoäng. Vôùi chöùc naêng ñaïi dieän cho giai caáp coâng nhaân vaø ngöôøi lao ñoäng, Coâng ñoaøn cuøng vôùi Chính quyeàn chaêm lo vaø baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa CBCNVC-LÑ treân cô sôû Phaùp luaät quy ñònh; khi coù nhöõng vaán ñeà coøn coù yù kieán khaùc nhau thì cuøng tieán haønh hieäp thöông, tìm caùch giaûi quyeát theo ñuùng Phaùp luaät. Quan heä coâng taùc giöõa Chính quyeàn vaø Coâng ñoaøn laø söï phoái keát hôïp ñeå thöïc hieän toát chöùc naêng, nhieäm vuï theo quy ñònh.

Ñieàu 2: Thuû tröôûng khi thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù cuûa mình coù lieân quan ñeán traùch nhieäm, quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa CBCNVC-LÑ ñeàu phaûi coù söï tham gia goùp yù cuûa Coâng ñoaøn.

CHÖÔNG II
NOÄI DUNG PHOÁI HÔÏP HOAÏT ÑOÄNG


Ñieàu 3: Thöïc hieän Quy cheá daân chuû

1. Chính quyeàn khi döï thaûo chöông trình keá hoaïch coâng taùc haøng naêm, caàn gôûi tröôùc döï thaûo cho BCH Coâng ñoaøn nghieân cöùu tham gia goùp yù.

2. Khi caàn thieát Coâng ñoaøn toå chöùc ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa Taäp theå lao ñoäng vôùi Thuû tröôûng ñôn vò ñeå giaûi quyeát vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng theo ñieàu 10 cuûa luaät Coâng ñoaøn Vieät Nam.

3. Chính quyeàn vaø BCH Coâng ñoaøn coù traùch nhieäm chuaån bò noäi dung toå chöùc Hoäi nghò CBVC haøng naêm theo quy ñònh Nhaø nöôùc.

4. Coâng ñoaøn giaùm saùt vieäc thöïc hieän Quy cheá daân chuû trong ñôn vò, giaùm saùt nhöõng coâng vieäc coù lieân quan ñeán cheá ñoä chính saùch, ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa CBCNVC-LÑ.

5. Thuû tröôûng coù traùch nhieäm traû lôøi nhöõng thaéc maéc, kieán nghò cuûa CBCNVC-LÑ, giaûi quyeát kòp thôøi nhöõng khieáu naïi, toá caùo cuûa CBCNVC-LÑ theo quy ñònh chöùc naêng cuûa toå chöùc Coâng ñoaøn.

Ñieàu 4: Toå chöùc phong traøo thi ñua

1. Chính quyeàn phoái hôïp vôùi Coâng ñoaøn toå chöùc chæ ñaïo phong traøo thi ñua trong ñôn vò sao cho phuø hôïp vaø coù hieäu quaû thieát thöïc.

Sau khi thoáng nhaát vôùi Coâng ñoaøn, Thuû tröôûng quyeát ñònh muïc tieâu, noäi dung thi ñua, cheá ñoä khen thöôûng. Coâng ñoaøn toå chöùc phaùt ñoäng, ñoäng vieän CBCNVC-LÑ tích cöïc tham gia phong traøo thi ñua. Moãi phong traøo thi ñua phaûi toå chöùc sô keát, toång keát ñaùnh giaù vaø ruùt kinh nghieäm.

2. Coâng ñoaøn ñoäng vieân, giaùo duïc CBCNVC-LÑ haêng haùi thi ñua, phaùt hieän nhöõng göông ngöôøi toát, vieäc toát, nhöõng taäp theå ñieån hình tieân tieán. Tham gia vieäc xeùt choïn nhöõng taäp theå vaø caù nhaân xuaát saéc, ñeà xuaát caùc hình thöùc khen thöôûng cho phuø hôïp.

3. Hoäi ñoàng thi ñua: Thuû tröôûng laø Chuû tòch Hoäi ñoàng, Coâng ñoaøn laø phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng, ñoàng chí phuï traùch thi ñua laø uyû vieân thöôøng tröïc.

Ñieàu 5: Traùch nhieäm cuûa Chính quyeàn vaø Coâng ñoaøn trong vieäc baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp chính ñaùng cuûa CBCNVC-LÑ

1. Chính quyeàn coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi Coâng ñoaøn phoå bieán ñaày ñuû, kòp thôøi caùc cheá ñoä chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, cuûa Ngaønh, cuûa Cuïc vaø cuûa ñôn vò ñeå CBCNVC-LÑ bieát vaø thöïc hieän. Coâng ñoaøn giaùm saùt vieäc thöïc hieän cuûa Chính quyeàn ñeå baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp chính ñaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng.

2. Coâng ñoaøn cöû ngöôøi tham gia caùc Hoäi ñoàng cuûa Chính quyeàn nhö: Hoäi ñoàng thi ñua, kyû luaät; Hoäi ñoàng löông vaø Hoäi ñoàng tuyeån duïng…vôùi tö caùch laø ñaïi dieän cho toå chöùc cuûa CBCNVC-LÑ, thöïc hieän caùc chöùc naêng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät.

3. Trong phaïm vi chöùc naêng cuûa mình Coâng ñoaøn giaùm saùt kieåm tra vieäc chaáp haønh Phaùp luaät veà hôïp ñoàng lao ñoäng, tuyeån duïng, cho thoâi vieäc, tieàn löông, tieàn thöôûng, baûo hoä lao ñoäng, baûo hieåm xaõ hoäi, söû duïng quyõ phuùc lôïi vaø caùc cheá ñoä chính saùch khaùc coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa CBCNVC-LÑ.

Khi coù nhöõng vaán ñeà khoâng nhaát trí giöõa Chính quyeàn vaø Coâng ñoaøn caû 2 beân ñeàu coù traùch nhieäm baùo caùo baèng vaên baûn leân caáp treân cuûa mình ñeå giaûi quyeát.

4. Thuû tröôûng coù traùch nhieäm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Ban Than tra nhaân daân hoaït ñoäng. BCH Coâng ñoaøn cô sôû chæ ñaïo hoaït ñoäng cuûa Ban Thanh tra nhaân daân theo quy ñònh cuûa Phaùp leänh Thanh tra.

5. Coâng ñoaøn cuøng Chính quyeàn toå chöùc ñoäng vieân CBCNVC-LÑ tham gia nghieân cöùu khoa hoïc vaø hoaït ñoäng caùc dòch vuï phuø hôïp vôùi Phaùp luaät ñeå caûi thieän ñôøi soáng tinh thaàn, vaät chaát cho CBCNVC-LÑ.

Ñieàu 6: Xaây döïng boä maùy toå chöùc

1. Khi boå nhieäm, mieãn nhieäm caùn boä, Thuû tröôûng ñôn vò caàn tham khaûo yù kieán cuûa Coâng ñoaøn.

2. Chính quyeàn coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi Coâng ñoaøn xaây döïng quy hoaïch caùn boä quaûn lyù cuûa ñôn vò.

Ñieàu 7: Ñaûm baûo ñieàu kieän, phöông tieän caàn thieát cho hoaït ñoäng Coâng ñoaøn

1. Chính quyeàn coù traùch nhieäm boá trí nôi laøm vieäc, cung caáp phöông tieän laøm vieäc, ñi laïi cho Coâng ñoaøn hoaït ñoäng. Tuyø theo taøi chính cuûa ñôn vò maø hoã trôï cho Coâng ñoaøn moät soá kinh phí ñeå chi cho hoaït ñoäng Coâng ñoaøn.

2. Chính quyeàn taïo ñieàu kieän veà thôøi gian ñeå ñoaøn vieân Coâng ñoaøn hoaït ñoäng trong caùc phong traøo vaên theå myõ, giao löu…

Cuï theå vaøo caùc buoåi chieàu töø 16h00ph sau khi hoaøn thaønh coâng vieäc.

3. Khi ñieàu ñoäng coâng taùc hay kyû luaät ñoái vôùi uyû vieân BCH Coâng ñoaøn, Thuû tröôûng caàn trao ñoåi thoáng nhaát vôùi Coâng ñoaøn cuøng caáp, neáu caàn caû hai beân ñeàu coù traùch nhieäm baùo caùo baèng vaên baûn leân caáp treân tröïc tieáp cuûa mình ñeå caáp treân nghieân cöùu giaûi quyeát.

Ñieàu 8: Veà thanh tra, kieåm tra

1. Coâng ñoaøn phoái hôïp chaët cheû vôùi Chính quyeàn trong caùc hoïat ñoäng thanh tra, kieåm tra cuûa ñôn vò.

2. Coâng ñoaøn thöïc hieän quyeàn kieåm tra vaø giaùm saùt theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät nhöõng vaán ñeà thuoäc phaïm vi chöùc naêng cuûa mình, nhaát laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Quy cheá daân chuû, ñeán quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp chính ñaùng cuûa CBCNVC-LÑ.

Thuû tröôûng coù traùch nhieäm taïo ñieàu kieän ñeå Coâng ñoaøn thöïc hieän quyeàn thanh tra, kieåm tra. Nhöõng kieán nghò cuûa Coâng ñoaøn phaûi ñöôïc giaûi quyeát vaø traû lôøi ñuùng thôøi haïn theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät. Keát quaû kieåm tra gôûi veà Cuïc vaø Coâng ñoaøn Cuïc.

CHÖÔNG III
CAÙC CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC, SINH HOAÏT, PHOÁI HÔÏP


Ñieàu 9: Veà tham gia caùc Hoäi ñoàng cuûa Beänh vieän

1. Chuû tòch Coâng ñoaøn thay maët cho ñoaøn vieân döï hoïp vôùi laõnh ñaïo khi baøn vaán ñeà lieân quan tröïc tieáp ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Rieâng vaán ñeà kyû luaät ñoaøn vieân Coâng ñoaøn, khi xeùt tôùi caùc ñoái töôïng thuoäc toå Coâng ñoaøn naøo thì môøi toå tröôûng toå Coâng ñoaøn ñoù tham gia.

2. Chuû tòch Coâng ñoaøn laø phoù Chuû tòch caùc Hoäi ñoàng, caùc Ban chæ ñaïo moät soá maët coâng taùc cuûa ñôn vò.

Ñieàu 10: Cheá ñoä laøm vieäc, sinh hoaït

1. Ñònh kyø 6 thaùng Thuû tröôûng laøm vieäc vôùi BCH Coâng ñoaøn ñeå baøn veà keá hoaïch hoaït ñoäng coâng taùc vaø giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc cuûa Coâng ñoaøn vaø nhöõng vaán ñeà caàn phoái hôïp.

2. Thuû tröôûng vaø Coâng ñoaøn cuøng thöïc hieän caùc thoâng baùo keát luaän nhöõng buoåi laøm vieäc giöõa Cuïc tröôûng vaø Ban thöôøng vuï Coâng ñoaøn Cuïc.

CHÖÔNG IV
ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH


Ñieàu 11: Quy cheá naøy coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù ban haønh. Caùc Quy cheá tröôùc ñaây traùi vôùi Quy cheá naøy ñeàu bò baõi boû.

Trong khi thöïc hieän neáu coù gì vöôùng maéc, ñeà nghò caùc toå Coâng ñoaøn baùo caùo veà BCH Coâng ñoaøn nghieân cöùu trình Thuû tröôûng söûa ñoåi, boå sung cho phuø hôïp./.


TM. BCH COÂNG ÑOAØN
CHUÛ TÒCH

Voõ Thanh Tuøng
THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ


Nguyeãn Toân Kinh Thi

Nôi nhaän:

- Coâng ñoaøn Cuïc(ñeå b/c)

- Thuû tröôûng ñôn vò,

- Coâng ñoaøn caùc toå,

- Löu Coâng ñoaøn.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết