Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH CÔNG ĐOÀN

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH CÔNG ĐOÀN on Fri Jan 21, 2011 8:45 am

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
COÂNG ÑOAØN CUÏC Y TEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
COÂNG ÑOAØN BEÄNH VIEÄN GTVT THAÙP CHAØM

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùcSoá: /CÑ-BV Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy thaùng naêm 2011BAÛNG PHAÂN COÂNG NHIEÄM VUÏ CUÛA COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ
BEÄNH VIEÄN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI THAÙP CHAØM
Caên cöù Quyeát ñònh soá 20/QÑ-CÑC ngaøy 02 thaùng 4 naêm 2009 veà vieäc coâng nhaän BCH Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm;

Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm phaân coâng nhieäm vuï cuûa caùc uyû vieân BCH Coâng ñoaøn nhö sau:

I- Ban Chaáp haønh Coâng ñoaøn:

1. Ñoàng chí Voõ Thanh Tuøng – Chuû tòch Coâng ñoaøn

- Phuï traùch chung, chòu traùch nhieäm tröôùc BCH Coâng ñoaøn caáp treân Cuïc Y teá Giao thoâng Vaän taûi, Chi boä Beänh vieän, Thuû tröôûng ñôn vò, BCH Coâng ñoaøn veà moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm.

- Tham gia caùc Hoäi ñoàng cuûa Beänh vieän, tham gia vôùi Beänh vieän veà coâng taùc quy hoaïch, phaùt trieån Beänh vieän vaø coâng taùc Toå chöùc caùn boä cuûa Beänh vieän.

- Tröïc tieáp phuï traùch:

+ Coâng taùc Toå chöùc caùn boä.

+ Coâng taùc taøi chính.

+ Coâng taùc ñoái ngoaïi.

+ Coâng taùc Thi ñua khen thöôûng.

+ Thöïc hieän ñònh kyø baùo caùo leân Coâng ñoaøn Cuïc.

+ Theo doõi vaø chæ ñaïo hoaït ñoäng Coâng ñoaøn toå Toå chöùc - Haønh chính.

- Xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn.

2. Ñoàng chí Taøi Naêng Soát – Phoù Chuû tòch Coâng ñoaøn

- Phuï traùch coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc trong CBCNVC-LÑ trong ñôn vò.

- Phuï traùch coâng taùc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc.

- Phuï traùch coâng taùc Nghieân cöùu khoa hoïc.

- Chòu traùch nhieäm tröôùc BCH Coâng ñoaøn veà coâng taùc kieåm tra theo quy ñònh cuûa ñieàu leä Coâng ñoaøn.

- Phuï traùch coâng taùc ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp hoaït ñoäng cuûa Coâng ñoaøn.

- Tieáp nhaän vaø giaûi quyeát coâng vaên cuûa Coâng ñoaøn.

- Theo doõi vaø chæ ñaïo hoaït ñoäng toå Coâng ñoaøn khoa Ngoaïi.

3. Ñoàng chí Ñaøng Naêng Maán – Uyû vieân BCH Coâng ñoaøn

- Coâng taùc hoaït ñoäng vaên hoaù, theå duïc theå thao.

- Phoái hôïp cuøng Ban nöõ coâng thöïc hieän coâng taùc Thieáu nhi, Nhi ñoàng.

- Coâng taùc phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi.

- Coâng taùc veä sinh ngoaïi caûnh.

- Chòu traùch nhieäm quaûn lyù taøi saûn Coâng ñoaøn

- Theo doõi vaø chæ ñaïo hoaït ñoäng toå Coâng ñoaøn khoa Noäi vaø khoa Khaùm beänh.

II- Ban Nöõ coâng:

Döa theo quy cheá hoaït ñoäng cuûa Ban nöõ coâng, phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho töøng ngöôøi.

III- Ban Thanh tra nhaân daân:

Döïa theo quy cheá hoaït ñoäng cuûa Ban thanh tra nhaân daân phaân coâng nhieäm vuï cuï theå cho töøng ngöôøi.Nôi nhaän: TM. BCH COÂNG ÑOAØN

- Coâng ñoaøn Cuïc (b/c), CHUÛ TÒCH

- Chi boä BV (b/c),

- Giaùm ñoác (b/c),

- Caùc toå CÑ,

- Löu CÑ.Voõ Thanh Tuøng

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết