Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ on Fri Jan 21, 2011 8:58 am

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
COÂNG ÑOAØN CUÏC Y TEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
COÂNG ÑOAØN BEÄNH VIEÄN GTVT THAÙP CHAØM

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Soá: /QC-CÑBV Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy thaùng naêm 2011

QUY CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ
COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ BEÄNH VIEÄN GTVT THAÙP CHAØM
NAÊM 2011

Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá /QÑ-CÑBV ngaøy thaùng naêm 2011 cuûa Chuû tòch Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm.


I- Muïc ñích xaây döïng Quy cheá:

- Taïo quyeàn chuû ñoäng cho vieäc chi tieâu taøi chính cho Chuû tòch Coâng ñoaøn.

- Laø caên cöù ñeå quaûn lyù thanh toaùn caùc khoaûn chi tieâu cuûa Coâng ñoaøn vaø kieåm soaùt cuûa caáp treân theo quy ñònh.

- Taïo quyeàn chuû ñoäng cho caùc toå Coâng ñoaøn hoaït ñoäng.

II- Noäi dung quy cheá:

- Caên cöù chöùc naêng nhieäm vuï cuûa Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän GTVT Thaùp Chaøm nhieäm kyø 2009-2011.

- Caên cöù Nghò quyeát ñaïi hoäi Coâng ñoaøn nhieäm kyø 2009-2011.

- Caên cöù tình hình taøi chính hoaït ñoäng Coâng ñoaøn naêm 2010.

III- Nguyeân taéc xaây döïng Quy cheá:

- Phuø hôïp vôùi ñaëc thuø hoaït ñoäng vaø nhieäm vuï ñöôïc giao, tình hình taøi chính cuûa Coâng ñoaøn Beänh vieän.

- Baûo ñaûm quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ñoaøn vieân Coâng ñoaøn.

- Thöï hieän coâng khai, daân chuû vaø thoáng nhaát trong Coâng ñoaøn Beänh vieän.

- Baûo ñaûm tính hôïp lyù.

IV- Ñoái töôïng thöïc hieän Quy cheá chi tieâu Coâng ñoaøn:

- Toaøn theå ñoaøn vieân Coâng ñoaøn cô sôû Beänh vieän GTVT Thaùp Chaøm.

V- Nguoàn taøi chính thöïc hieän quy cheá chi tieâu Coâng ñoaøn:

- Nguoàn Coâng ñoaøn caáp treân caáp.

- Nguoàn trích 1% ñoaøn phí (Sau khi ñaõ trích noäp % leân Coâng ñoaøn caáp treân)

- Nguoàn kinh phí töø löông Nghò ñònh 43.

- Caùc nguoàn khaùc.

VI- Noäi dung caùc khoaûn chi:

1- Chi söû duïng vaên phoøng phaåm:

Chi cho BCH Coâng ñoaøn, caùc toå tröôûng, toå phoù Coâng ñoaøn, Ban nöõ coâng, Ban thanh tra nhaân daân theo thöïc teá treân tinh thaàn tieát kieäm.

2- Chi phuï caáp traùch nhieäm cho BCH Coâng ñoaøn:

- Chuû tòch Coâng ñoaøn : 0,2

- Phoù Chuû tòch Coâng ñoaøn : 0,1

- Uyû vieân : 0,05

3- Chi Hoäi nghò, hoïp maët:

+ Chi toå chöùc, lieân hoan Coâng ñoaøn phoái hôïp cuøng Chính quyeàn chi theo tinh thaàn tieát kieäm.

+ Chi ngaøy 8/3 vaø 20/10 : 30.000ñ/1 ñoaøn vieân nöõ.

+ Chi hoaït ñoäng phong traøo tuyø tình hình thöïc teá nhöng phaûi coù keá hoaïch.

4- Chi thaêm hoûi:

+ Chuùc Teát : 30.000ñ

+ OÁm ñau naèm taïi nhaø (treân 2 ngaøy) : 30.000ñ

- Naèm BV tuyeán III : 40.000ñ

- Naèm BV tuyeán II : 80.000ñ

- Naèm BV tuyeán I : 120.000ñ

+ Sinh ñeû trong cheá ñoä : 80.000ñ/laàn.

+ Möøng sinh nhaät ( mua quaø) : 30.000ñ

+ Phuùng ñieáu

- Töù thaân phuï maãu : 100.000ñ

- Ñoaøn vieân Coâng ñoaøn : 200.000ñ

- Höu trí, töù thaân phuï maãu laõnh

ñaïo caùc ñôn vò trong ngaønh, Chuû

tòch, phoù Chuû tòch CÑ ngaønh : 100.000ñ

+ Quaø veà höu

- Ñoaøn vieân : 100.000ñ ñeán 150.000ñ

- Ñoaøn vieân coù giöõ chöùc vuï töø

toå phoù trôû leân : 150.000ñ ñeán 200.000ñ

+ Quaø Leã hoäi daân toäc ít ngöôøi : 100.000ñ/ngöôøi.

5- Cheá ñoä khen thöôûng cho ñoaøn vieân:

- Tuyø theo thöïc teá taøi chính Coâng ñoaøn vaøo cuoái naêm, BCH Coâng ñoaøn seõ thoáng nhaát möùc chi cuï theå.

- Khen thöôûng Ñoaøn vieân ñaït caùc danh hieäu:

* Caáp Boä:

- Taäp theå : 500.000ñ

- Caù nhaân : 300.000ñ

* Caáp Cuïc:

- Taäp theå : 200.000ñ

- Caù nhaân : 100.000ñ

* Caáp Beänh vieän:

- Taäp theå : 100.000ñ

- Caù nhaân : 50.000ñ

- Khen thöôûng ñoaøn vieân tham gia caùc phong traøo do Coâng ñoaøn Ngaønh, Ñòa phöông, Beänh vieän toå chöùc:

* Caáp Ngaønh (Boä):

- Taäp theå:

+ Giaûi nhaát : 70.000ñ

+ Giaûi nhì : 50.000ñ

+ Giaûi ba : 30.000ñ

- Caù nhaân:

+ Giaûi nhaát : 50.000ñ

+ Giaûi nhì : 40.000ñ

+ Giaûi ba : 30.000ñ

* Caáp ñòa phöông:

- Taäp theå:

+ Giaûi nhaát : 50.000ñ

+ Giaûi nhì : 40.000ñ

+ Giaûi ba : 30.000ñ

- Caù nhaân:

+ Giaûi nhaát : 40.000ñ

+ Giaûi nhì : 30.000ñ

+ Giaûi ba : 20.000ñ

* Caáp Beänh vieän:

- Taäp theå:

+ Giaûi nhaát : 40.000ñ

+ Giaûi nhì : 30.000ñ

+ Giaûi ba : 20.000ñ

- Caù nhaân:

+ Giaûi nhaát : 30.000ñ

+ Giaûi nhì : 20.000ñ

- Caùc tröôøng hôïp chi khaùc thoâng qua BCH Coâng ñoaøn vaø Chuû tòch Coâng ñoaøn quyeát ñònh.

VII: Ñieàu khoaûn thi haønh:

- Quy cheá naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2011.

- Trong quaù trình thöïc hieän neáu coù nhöõng vöôùng maéc caàn thay ñoåi, boå sung ñeà nghò caùc toå Coâng ñoaøn phaûn aùnh vôùi BCH Coâng ñoaøn cuøng xem xeùt vaø chænh söûa cho phuø hôïp./.Nôi nhaän: TM. BCH COÂNG ÑOAØN

- Giaùm ñoác (b/c), CHUÛ TÒCH

- Caùc toå CÑ,

- Löu CÑ.

Voõ Thanh Tuøng

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết