Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

QUY CHẾ BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 QUY CHẾ BAN THANH TRA NHÂN DÂN on Fri Jan 21, 2011 9:01 am

Thanh Tung

avatar
Thành viên hoạt động
Thành viên hoạt động
COÂNG ÑOAØN CUÏC Y TEÁ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI
COÂNG ÑOAØN BEÄNH VIEÄN GTVT THAÙP CHAØM

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùcSoá: /QC-CÑBV Phan Rang-Thaùp Chaøm, ngaøy thaùng naêm 2011

QUY CHEÁ
HOAÏT ÑOÄNG BAN THANH TRA NHAÂN DAÂN
BEÄNH VIEÄN GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI THAÙP CHAØM


I- Quy ñònh chung:

- Ban Thanh tra nhaân daân Beänh vieän Giao thoâng Vaän taûi Thaùp Chaøm laø toå chöùc caùn boä, vieân chöùc Beänh vieän do Ñaïi hoäi caùn boä vieân chöùc baàu ra.

- Ban Thanh tra nhaân daân coù 03 thaønh vieân.

- Nhieäm kyø Ban Thanh tra nhaân daân laø 02 naêm.

- Trong nhieäm kyø, neáu thaønh vieân Ban Thanh tra nhaân daân khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï hoaëc khoâng coøn ñöôïc tín nhieäm thì Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû ñeà nghò Hoäi nghò caùn boä, vieân chöùc baõi nhieäm vaø baàu ngöôøi khaùc thay theá.

II- Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Ban Thanh tra nhaân daân:

- Ban Thanh tra nhaân daân do Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû tröïc tieáp chæ ñaïo hoaït ñoäng.

- Giaùm saùt vieäc thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät, vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo, vieäc thöïc hieän quy cheá daân chuû cô sôû cuûa cô quan, toå chöùc, caù nhaân.

- Khi phaùt hieän coù daáu hieäu vi phaïm thì kieán nghò ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø giaùm saùt vieäc thöïc hieän kieán nghò ñoù.

- Caên cöù vaøo nghò quyeát Hoäi nghò caùn boä, vieân chöùc vaø söï chæ ñaïo cuûa Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû, Ban Thanh tra nhaân daân laäp chöông trình coâng taùc töøng quyù, naêm.

- Ban Thanh tra nhaân daân chòu traùch nhieäm baùo caùo vôùi Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû veà hoaït ñoäng coâng taùc 6 thaùng vaø toång keát haøng naêm; thoâng baùo cho caùn boä vieân chöùc vaø baùo caùo tröôùc Hoäi nghò caùn boä, vieân chöùc haøng naêm.

- Ban Thanh tra nhaân daân hoïp ñònh kyø moãi quyù 1 laàn ñeå kieåm ñieåm noäi dung coâng taùc vaø ñeà ra keá hoaïch trong quyù tôùi.

III- Traùch nhieäm cuûa Thuû tröôûng ñôn vò:

- Thoâng baùo cho Ban Thanh tra nhaân daân veà caùc cheá ñoä, chính saùch vaø nhöõng thoâng tin caàn thieát khaùc; baûo ñaûm quyeàn lôïi ñoái vôùi thaønh vieân Ban Thanh tra nhaân daân trong thôøi gian thöïc hieän nhieäm vuï.

- Yeâu caàu caùc ñôn vò, caù nhaân thuoäc quyeàn quaûn lyù cung caáp kòp thôøi, ñaày ñuû caùc thoâng tin, taøi lieäu lieân quan tôùi noäi dung giaùm saùt ñeå Ban Thanh tra thöïc hieän nhieäm vuï.

- Xem xeùt, giaûi quyeát kòp thôøi caùc kieán nghò cuûa Ban Thanh tra nhaân daân; thoâng baùo keát quaû giaûi quyeát trong thôøi gian chaäm nhaát khoâng quaù 15 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc kieán nghò ñoù.

IV- Traùch nhieäm cuûa Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû:

- Phoái hôïi vôùi Thuû tröôûng ñôn vò toå chöùc Hoäi nghò caùn boä, vieân chöùc baàu ra Ban Thanh tra nhaân daân.

- Ra vaên baûn coâng nhaän Ban Thanh tra nhaân daân vaø thoâng baùo cho caùn boä, vieân chöùc trong ñôn vò; toå chöùc cuoäc hoïp cuûa Ban Thanh tra nhaân daân ñeå Ban Thanh tra nhaân daân baàu Tröôûng ban, Phoù tröôûng ban vaø phaân coâng nhieäm vuï cho töøng thaønh vieân.

- Ñoäng vieân caùn boä, vieân chöùc ñôn vò uûng hoä, tham gia hoaït ñoäng cuûa Ban Thanh tra nhaân daân.

- Xaùc nhaän bieân baûn kieán nghò cuûa Ban Thanh tra nhaân daân.

V- Ñieàu khoaûn thi haønh:

- Thuû tröôûng ñôn vò, Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû coù traùch nhieäm giuùp ñôû, taïo ñieàu kieän, phoái hôïp vôùi Ban Thanh tra nhaân daân thöïc hieän quy cheá.

- Tröôûng Ban Thanh tra nhaân daân coù traùch nhieäm ñieàu haønh coâng taùc chung cuûa Ban Thanh tra nhaân daân ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï.

- Trong quaù trình thöïc hieän, caùc vaán ñeà phaùt sinh caàn söûa ñoåi, boå sung, Tröôûng Ban Thanh tra nhaân daân coù traùch nhieäm toång hôïp trình caáp thaåm quyeàn xem xeùt, giaûi quyeát.Nôi nhaän: TM. BCH COÂNG ÑOAØN

- Giaùm ñoác (b/c), CHUÛ TÒCH

- Ban TTND,

- Caùc toå CÑ,

- Löu CÑ.

Voõ Thanh Tuøng

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết