Diễn đàn Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm

Nơi trao đổi, thảo luận cho các thành viên trong và ngoài bệnh viện


You are not connected. Please login or register

ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN HIỂU BIẾT LUẬT

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bs Kinh Thi

avatar
Quản lý
Quản lý
Câu 1. Anh chị hãy nêu những phân loại của Viên chức theo NĐ 116?
Trả lời:
Viên chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau:
1. Phân loại theo trình độ đào tạo:
a) Viên chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ giáo dục đại học trở lên; (1 điểm)
b) Viên chức loại B là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ giáo dục nghề nghiệp; (1 điểm)
c) Viên chức loại C là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ dưới giáo dục nghề nghiệp. (1 điểm)
2. Phân loại theo ngạch viên chức:
a) Viên chức ngạch tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp trở lên;(1 điểm)
b) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính; (1 điểm)
c) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên; (1 điểm)
d) Viên chức ngạch tương đương ngạch cán sự; (1 điểm)
đ) Viên chức ngạch nhân viên. (1 điểm)
3. Phân loại theo vị trí công tác:
a) Viên chức lãnh đạo; (1 điểm)
b) Viên chức chuyên môn nghiệp vụ.
Việc phân cấp quản lý Viên chức phải căn cứ vào việc phân loại viên chức quy định tại Điều này. (1 điểm)

Câu 2. Anh chị hãy nêu những điều kiện của người đăng ký dự tuyển viên chức?
Trả lời:
1. Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:
a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; (1 điểm)
b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi;
Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 18 của Nghị định này; (3 điểm)
c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng; (1 điểm)
d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; (1 điểm)
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. (2 điểm)
2. Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý Viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm một số điều kiện khi tuyển dụng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tuổi tuyển dụng đối với ngành nghề đặc biệt. (2 điểm)

Câu 3. Anh chị hãy nêu các loại hợp đồng làm việc?
Trả lời:
1. Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hịên theo hình thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:
a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại viên chức quy định tại Điều 19 Nghị định này. Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý Viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình thức quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức; (1,5 điểm)
b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; (0,5 điểm)
c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn; (0,5 điểm)
d) Hợp đồng làm việc đặc biệt. (0,5 điểm)
2. áp dụng các loại hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp:
a) Hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp; (1 điểm)
b) Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí họat động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; (2 điểm)
c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; (2 điểm)
d) Hợp đồng làm việc đặc biệt áp dụng đối với người đã trúng tuyển vo một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi. (1 điểm)
3. Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản. Bộ Nội vụ quy định nội dung và mẫu hợp đồng làm việc. (1 điểm)

Câu 4. Anh chị hãy nêu các quyền lợi của Cán bộ, công chức?
Trả lời:
Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây:
1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản 3 Điều 76 và Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật lao động; (2 điểm)
2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức; (2 điểm)
3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chế độ tử tuất theo quy định tại các điều 107, 142, 143, 144, 145 và 146 của Bộ luật lao động; (2 điểm)
4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương IV của Pháp lệnh này; (1,5 điểm)
5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 109, các điều 111,113,114,115,116 và 117 của Bộ luật lao động; (1,5 điểm)
6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định. (1 điểm)

Câu 5. Anh chị hãy nêu những việc Cán bộ, công chức không được làm?
Trả lời:
- Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc. (1 điểm)
- Cán bộ, công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc. (1 điểm)
- Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác x, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. (1 điểm)
- Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia. (1,5 điểm)
- Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức. (0,5 điểm)
- Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, thì trong thời hạn ít nhất là năm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm. (1,5 điểm)
- Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp dụng quy định của Điều này. (1 điểm)
- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. (1 điểm)
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó. (1,5 điểm)

Câu 6. Anh chị hãy nêu các hình thức kỷ luật?
Trả lời:
* Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ
1. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: (1 điểm)
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Cách chức;
d) Bãi nhiệm.
2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ. (1 điểm)
3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tạm không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc. (1 điểm)
4. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật Cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. (1 điểm)
* Các hình thức kỷ luật đối với công chức
1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây: (2 điểm)
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Giáng chức;
đ) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
2. Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.(1 điểm)
3. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm. (2 điểm)
4. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức. (1 điểm)

Câu 7. Anh chị cho biết nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại điều 08, 09, 10 Luật cán bộ, công chức năm 2008 ? (10 điểm)
Trả lời:
* Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân (4 điểm)
- Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. (1 điểm)
- Tơn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. (1 điểm)
- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. (1 điểm)
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (1 điểm)
* Nghĩa vụ của Cán bộ, công chức trong thi hành công vụ (6 điểm)
- Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. (1 điểm)
- Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước. (1,5 điểm)
- Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (0,5 điểm)
- Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. (0,5 điểm)
- Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. (2 điểm)
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (0,5 điểm)

Câu 8. Anh chị hãy trình bày chức trách của kỹ thuật viên y được quy định tại Quyết định số 415/TCCP-VC, ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức y tế? (10 điểm)

Trả lời:
Là công chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, thực hiện các kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng theo từng lĩnh vực chuyên khoa tại các cơ sở y tế.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Chuẩn bị các phương tiện và hướng dẫn cho nhân viên y tế nhận bệnh phẩm, tiếp nhận bệnh nhân và chuẩn bị cho bệnh nhân làm các thủ thuật thuộc chuyên khoa, khi cần thiết trực tiếp lấy bệnh phẩm tại giường bệnh theo yêu cầu và chỉ định của chỉ định của y- bác sỹ điều trị. (1,5 điểm)
- Chuẩn bị các mẫu tiêu bản để phân phối cho các tổ xét nghiệm trong đơn vị. (0,5 điểm)
- Trực tiếp thực hiện có hiệu quả và chất lượng, kịp thời các kỹ thuật chuyên môn theo từng lĩnh vực chuyên khoa, hoặc các xét nghiệm cơ bản được phân công phụ trách chủ yếu là định tính, nếu là xét nghiệm định lượng thì cũng tính được kết quả chính xác. (1 điểm)
- Làm dự trù lĩnh nguyên vật liệu, dụng cụ hóa chất, thuốc thử để pha các dung dịch hóa chất, thuốc thử thông thường cần thiết cho hoạt động chuyên môn, nếu được phân công. (0,5 điểm)
- Chịu trách nhiệm bảo quản đúng quy chế các thuốc thử hóa chất ( đặc biệt các thuốc thử hóa chất, các chủng vi sinh độc, mạnh), các dụng cụ phương tiện, các thiết bị phân tích được phân công sử dụng quản lý. (1 điểm)
- Tham gia trực, đảm bảo thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, có chất lượng, yêu cầu xét nghiệm, các kỹ thuật chuyên môn của từng lĩnh vực, phục vụ cho cấp cứu bệnh nhân và phải chịu trách nhiệm quản lý cơ sở, đảm bảo an toàn về mọi mặt. (1 điểm)
- Tham gia phụ giúp kỹ thuật viên chính y, kỹ thuật viên cao cấp của đơn vị trong công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hoặc công tác ngoại viện. (0,5 điểm)
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra chất lượng ( nội kiểm và ngoại kiểm) dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên chính hay kỹ thuật viên cao cấp y. (1 điểm)
- Tham gia vo công tác quản lý giữ gìn trật tự vệ sinh và an tồn lao động. (0,5 điểm)
- Thực hiện chế độ tẩy uế, khử trùng các dụng cụ, các bệnh phẩm, bảo đảm vệ sinh vô trùng cho khoa phịng. (0,5 điểm)
- Thực hiện việc thống kê đầy đủ, chính xác, kết quả các xét nghiệm và các kỹ thuật đ thực hiện, vào sổ bảo quản lưu trữ các tài liệu chuyên môn đúng quy định, quy chế của đơn vị trong lĩnh vực được giao. (2 điểm)a

Câu 9. Anh chị hãy trình bày những quy định chung của Quy chế thường trực?
Trả lời: Quy định chung:
1. Chế độ thường trực ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ phải được bệnh viện tổ chức bảo đảm liên tục 24 giờ, để kịp thời cấp cứu, khám bệnh, chẩn đoán và điều trị ngay cho người bệnh. (2 điểm)
2. Danh sách các thành viên thường trực phải được phân công theo lịch từ tuần trước do lãnh đạo bệnh viện ký duyệt và được ghi trên bảng ở mỗi vị trí thường trực và lịch thường trú của các chuyên gia đầu ngành, riêng khoa ngoại phải có danh sách kíp phẫu thuật và thường trực buồng phẫu thuật.
(2 điểm)
3. Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh. (1 điểm)
4. Các vị trí thường trực phải có biển, bảng, mũi tên hướng dẫn, đèn sáng và có sổ ghi chép tình hình phiên thường trực, có danh sách nơi ở, điện thoại của giám đốc, trưởng các khoa, trưởng các phòng, chuyên gia của các chuyên khoa để mời hội chẩn khi có yêu cầu. (2 điểm)
5. Người thường trực phải có mặt đầy đủ, đúng giờ để nhận bàn giao của phiên thường trực trước và khi hết giờ phải bàn giao cho phiên thường trực sau, không được rời bỏvị trí thường trực và phải thực hiện mệnh lệnh thường trực của cấp trên. (2 điểm)
6. Thường trực chính phải là người có trình độ, độc lập giải quyết công việc. Bác sĩ đang trong thời gian tập sự không được phân công thường trực chính.(1 điểm)

Câu 10. Anh chị hãy trình bày những quy định chung của Quy chế cấp cứu?
Trả lời: Quy định chung:
1. Cấp cứu là một nhiệm vụ rất quan trọng, giám đốc bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức cấp cứu kịp thời trong mọi trường hợp:
a - Người bệnh mới đến tại khoa khám bệnh hoặc vào thẳng các khoalâm sàng. (1 điểm)
b - Người bệnh đang theo dõi điều trị tại các khoa lâm sàng có diễn biến nặng, nguy kịch. (1 điểm)
c - Tuyến dưới có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. (1 điểm)
d - Cấp cứu người bệnh ngoài bệnh viện. (1 điểm)
2. Trong tất cả các trường hợp cấp cứu, bác sĩ, y tá ( điều dưỡng) phải khẩn trương và kịp thời cấp cứu ngay, không được gây phiền hà trong thủ tục hành chính và không được đun đẩy người bệnh. (2 điểm)
3. Phải ưu tiên tập trung mọi điều kiện, phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu ngươi bệnh:
a - Cán bộ chuyên môn có trình độ, có kinh nghiệm. (1 điểm)
b - Thiết bị y tế, phương tiện phục vụ tốt. (1 điểm)
c - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuận tiện, phương tiện vận chuyển tốt.
(1 điểm)
4. Công tác cấp cứu phải đảm bảo hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày.
(1 điểm)

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết